Контролна комисия

Контролната комисия:

  • Проверява спазването на устава от синдикалните членове, органи и организации. Търси отговорност пред Конгреса за нарушения в т.ч. и от Управителния съвет.
  • Разглежда и решава въпроси по жалби, възражения, вътрешносиндикални спорове, както и по въпроси на синдикалната етика.
  • Проверява организационната отчетност и деловодната работа на синдикалните органи и организации.
  • Упражнява вътрешнофинансов контрол върху изпълнението на синдикалния бюджет, стопанските дейности на синдиката и върху имуществото на синдиката.
  • Проверява сигналите за нарушения при приемане, отпадане и изключване от синдиката и вземане на мерки за синдикално въздействие.
  •  Предлага проект за щат и бюджет на комисията, който е неразделна част от единния бюджет на синдиката и се приема на заседание на Националния съвет.

Контролната комисия се свиква на заседание поне веднъж на шест месеца по инициатива на  Председателя на Контролната комисия или по искане на член на комисията.

Контролната комисия е независима и подчинена единствено на Конгреса. Всички нейни решения са окончателни и подлежат на преразглеждане само от Конгреса.

Контролната комисия заседава при наличие на не по-малко от половината свои членове и взима решение с мнозинство от 2/3.

Контролната комисия може да формира постоянни работни групи или комисии.

Председателят на Контролната комисия може да участва в работата на Управителния съвет със съвещателен глас.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: