Президент

Президентът на НСПС “Огнеборец”:

- Представлява синдиката пред трети лица и осъществява синдикалните взаимоотношения с държавните органи, ръководството на МВР и структурите на гражданското общество на национално ниво.

- Ръководи, организира и координира дейността на Националния и Управителния съвети.

-  Разпорежда се със средства от бюджета на синдиката, съгласно решенията на Конгреса, Националния и Управителния съвет.

-  Назначава и освобождава административен персонал и сключва договори с външни лица във връзка с дейността на синдиката.

-  Предлага на Управителния съвет кандидатура за официален говорител от неговия състав и разпределението на секретарите по направления на дейност.

                                                                                                                                                                                                                                  Виж повече.......

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: