Управителен съвет

Управителният съвет се свиква на заседание веднъж на три месеца в съответствие с плана му за работа, по решение на Президента или по искане на една трета от членовете на Управителния съвет.

           Управителният съвет:

            - Ръководи работата на синдиката в периода между два конгреса, в съответствие с приетите от Националния съвет насоки и програми.

- Организира изпълнението на конгресните решения и решенията на Националния съвет.

-  Избира от състава си официален говорител на Управителния съвет.

         - Формира и изгражда съвети и постоянни комисии към Управителния съвет, както и временни експертни и работни групи по основни въпроси на синдикалната политика, изслушва отчетите за дейността им и взима решения по тях.

         - Осъществява ръководство, координация и контрол на дейността на основните синдикални организации и Областни съвети и им оказва помощ за изпълнение на синдикалната политика.

 - Изработва платформа на синдиката и решава въпроси по всички други синдикални действия.

-  Взима решение за изработване и осъществяване на синдикални програми, проекти, инициативи и дейности.

-  Ръководи международната дейност на синдиката.

            -  Взима решения за дейността на основните синдикални организации и синдикалните органи и приема правилник за финансовата и стопанската дейност.

Управителният съвет заседава при наличие на повече от половината свои членове и взима решение с мнозинство от 2/3.

Удостоява синдикални членове, както и изтъкнати личности с принос към организацията, след мотивирано предложение от председател на основна синдикална организация, председател на областен съвет или член на Управителния съвет със званието „Почетен член на НСПС Огнеборец”, с грамота, плакети, знаци и други парично – предметни награди.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: