Национален съвет

Националният съвет е висш ръководен орган на синдиката между два Конгреса.

Членове на Националния съвет по право са председателите на основните синдикални организации, членовете на Областните съвети, Управителния съвет и Контролната комисия.

Националният съвет се свиква на заседания най-малко веднъж в годината по решение на Управителния съвет.

Националният съвет може да бъде свикан и по решение на Контролната комисия, взето с мнозинство от 2/3 от членовете на комисията или по инициатива на 1/2 от всички членове на Националния съвет.

Членовете на Националния съвет се уведомяват писмено за времето и мястото на провеждане на заседания не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане.

Националният съвет:

- Обсъжда и приема отчета на Управителния съвет за отчетния период;

- Обсъжда и приема програми за дейността на синдиката, насоките на организационните отношения с други органи и организации в страната и чужбина;

- Утвърждава насоките за стопанска и финансова дейност, структурата на Управителния съвет, щата и единния бюджет на синдиката;

- Прави промени в състава на управителния съвет, по реда на чл.42 от устава.

- Осъществява ръководство и контрол върху дейността на Управителния съвет.

- Определя размера на членския внос.

Решенията на Националния съвет са законни, ако на заседанието присъстват повече от половината му членове. Той приема всички свои решения с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите и тайно гласуване.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: