Конгрес

Конгресът е върховен ръководен орган на НСПС “Огнеборец”

Конгрес на НСПС “Огнеборец” се свиква на всеки пет години.

Конгресът се свиква от:

  • Президента на НСПС”Огнеборец”;
  • По инициатива на 2/3 от членовете на Националния съвет;
  • По инициатива на 1/2 от членовете на Управителния съвет;
  • По инициатива на 1/3 от всички членове на НСПС «Огнеборец»

Ако в посочения в т.4 случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Конгрес, то се свиква от съда по седалището на синдиката по писмено искане на заинтересуваните членове или избран от тях представител.

Датата, времето и мястото на провеждане, предложението за дневен ред, както и нормата на представителство, се приемат от Управителния съвет най-малко два месеца предварително.

Уведомяването се извършва с писмена покана, изпратена до всяка основна синдикална организация и синдикален орган, най-малко един месец преди датата на провеждане на Конгреса. В същия срок поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, където се намира управлението на синдиката , като това се удостоверява с протокол, подписан от президента на синдиката.

 Конгресът може да заседава и взима решения при кворум повече от половината от избраните делегати, при липса на кворум Конгреса се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и делегати да се явят.,а за решения по чл. 41, ал.1 т.1  и т. 4 - с мнозинство от две трети от присъстващите делегати.

 

Основните материали за конгреса се предоставят на делегатите предварително.

Кандидатите за делегати се обсъждат и издигат от основните синдикални организации и се избират от общи събрания на основните синдикални организации по реда на чл. 14 от устава.

Избраните делегати запазват правата си до вземане на решение от Управителния съвет за свикване на следващ конгрес и при необходимост участват в провеждането на извънредни заседания.

Заседанията по ал.9 се свикват с решение на Националния или Управителния съвети, по инициатива на една трета от делегатите на конгреса, по искане на не по-малко от половината от Областните съвети или по искане на една пета от всички членове на НСПС “Огнеборец”.

За датата, времето и мястото на провеждане на заседанието по ал.9 делегатите се уведомяват най-малко една седмица предварително.

Уведомлението по ал.11 се извършва чрез писмо до основната синдикална организация, избрала делегата.

Средствата, необходими за участие на делегати в работата на Конгреса и за отделни извънредни заседания, са за сметка на дружеството, което ги е избрало за делегати, в размер, определен на общо събрание на дружеството.

Всеки делегат на конгреса има право на един глас, като не се допуска гласуване по пълномощно.

Делегат на Конгреса няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия- без ограничения по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.

Членовете на Националния съвет, Управителния съвет, Контролната комисия и президентът участват в работата на Конгреса с делегатски глас.

По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

          Конгресът:

- Приема, изменя и допълва програмните документи и Устава на синдиката.

- Обсъжда отчетите на Националния съвет и на Контролната комисия и приема решения по тях.

- Определя синдикалната линия и насоките на дейност.

            - Решава въпросите за прекратяване на синдиката, преобразуване, сливане и вливане в други организации и движения.

            - Избира Президент, Вицепрезидент и членове на Управителния съвет на синдиката.

- Избира Председател и членове на Контролната комисия на синдиката.

            - Отменя решения на другите органи на синдиката, които противоречат на законите, устава или други актове, регламентиращи дейността на синдиката.

- Определя размера на членския внос.

- Взима и други решения, предвидени в устава.

Решенията на Конгреса са задължителни за всички членове, основни синдикални организации и синдикални органи.

Извънредният конгрес има всички правомощия на редовен конгрес.

Мандатът на Управителния съвет и Контролната комисия е пет години.

Промяна в състава на Управителния съвет и Контролната комисия може да се прави преди изтичане на мандата им, на заседание на Конгреса, с мнозинство от половината плюс един от всички избрани делегати или по решение на Националния съвет, с мнозинство от 2/3 от всички негови членове.

Решение по ал.2 за избор на нов Президент и Председател на Контролната комисия може да взима само Конгрес, с изключение на случаите, в които те със свойте действия или бездействия са уронили престижа на синдиката, нарушили са устава или законите на страната.

Управителният съвет се състои от не по-малко от петима членове, в т.ч. Президента и вицепрезидента на синдиката.

Контролната комисия се състои от не по-малко от трима членове, в т.ч. нейния председател.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: