Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

 

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.

НСПС „Огнеборец” ти предлага няколко варианта, за да станеш синдикален член:

1. Ако там, където работиш, вече има съществуваща основна синдикална организация на НСПС „Огнеборец”:

Това е най-бързият начин да станеш член на синдиката. Необходимо е единствено да попълниш заявление за членство до председателя на основната синдикалната организация и декларация за доброволно удържане на членски внос.

2. Ако там, където работиш, все още няма изградена основна синдикална организация на НСПС „Огнеборец”:

Ти можеш да бъдеш учредител на основна синдикална организация. За тази цел е необходимо да намериш поне още четирима съмишленици сред своите колеги.

Как да създадете основна синдикална организация?
1) Направете учредително събрание и вземете решение за създаване на основна синдикална организация..
2) Попълнете учредителен протокол / по образец / и списък на учредителите /по образец/  от проведеното събрание, чрез който да удостоверите учредяването на основната синдикална организация. Изберете ръководство на основната синдикалната организация / председател, секретар и касиер /, което да я регистрира в офиса на синдиката и да получи регистрационен номер.

3) Попълнете списък с учредителите, съдържащ трите имена и подпис /по образец/.

4) Вашето членство, права и задължения на синдикални членове се осъществяват в основната синдикална организация съгласно разпоредбите на устава и правилника по прилагането му на НСПС „Огнеборец”

За повече информация и съвети за създаване на основна синдикална организация може да се обръщате към офиса на синдиката.

3. Ако там, където работиш, няма изградена основна синдикална организация на НСПС „Огнеборец” и не можеш да намериш съмишленици за учредяването на такава:

Трябва да знаеш, че членството в НСПС „Огнеборец” е колективно – чрез основна синдикална организация, която е основна структура на синдиката. В такъв случай трябва да се обърнеш към ръководството на вече изградена основна синдикална организация в областта и да заявиш желанието си за членство в нея.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: