Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

 

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.

НСПС „Огнеборец” ти предлага няколко варианта, за да станеш синдикален член:

1. Ако там, където работиш, вече има съществуваща основна синдикална организация на НСПС „Огнеборец”:

Това е най-бързият начин да станеш член на синдиката. Необходимо е единствено да попълниш заявление за членство до председателя на основната синдикалната организация и декларация за доброволно удържане на членски внос.

2. Ако там, където работиш, все още няма изградена основна синдикална организация на НСПС „Огнеборец”:

Ти можеш да бъдеш учредител на основна синдикална организация. За тази цел е необходимо да намериш поне още четирима съмишленици сред своите колеги.

Как да създадете основна синдикална организация?
1) Направете учредително събрание и вземете решение за създаване на основна синдикална организация..
2) Попълнете учредителен протокол / по образец / и списък на учредителите /по образец/  от проведеното събрание, чрез който да удостоверите учредяването на основната синдикална организация. Изберете ръководство на основната синдикалната организация / председател, секретар и касиер /, което да я регистрира в офиса на синдиката и да получи регистрационен номер.

3) Попълнете списък с учредителите, съдържащ трите имена и подпис /по образец/.

4) Вашето членство, права и задължения на синдикални членове се осъществяват в основната синдикална организация съгласно разпоредбите на устава и правилника по прилагането му на НСПС „Огнеборец”

За повече информация и съвети за създаване на основна синдикална организация може да се обръщате към офиса на синдиката.

3. Ако там, където работиш, няма изградена основна синдикална организация на НСПС „Огнеборец” и не можеш да намериш съмишленици за учредяването на такава:

Трябва да знаеш, че членството в НСПС „Огнеборец” е колективно – чрез основна синдикална организация, която е основна структура на синдиката. В такъв случай трябва да се обърнеш към ръководството на вече изградена основна синдикална организация в областта и да заявиш желанието си за членство в нея.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: