Цветанка Василева Дамянова - член на КК

  Служител в ГДПБЗН от 1991 година.

Започва като плановик в сектор „Техника” към отдел „Оперативно технически” - ГДПБЗН.

Към момента е на длъжност икономист – плановик в отдел „Управление       на собствеността” при ГДПБЗН – МВР.

Дългогодишен член на НСПС „Огнеборец”.

На проведения на 20.11.2015 година Извънреден конгрес на синдиката е избрана за член на Контролната комисия.

   

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: