Сашка Костова Иванова - член на КК

  Служител в ГДПБЗН – МВР от 1998  година на длъжност „деловодител” към сектор КИАД.

Към момента заема длъжността „завеждащ регистратура” в сектор Административно обслужване и защита на класифицираната информация” към отдел КИАД – ГДПБЗН.

Дългогодишен член на НСПС „Огнеборец”.

От 2011 година е член на Контролната комисия.

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: