инж. Стефан Петров Узунов - председател на КК

 

ИНЖ. СТЕФАН ПЕТРОВ УЗУНОВ

От януари 2006 година е служител в ГДПБЗН – МВР като от 2006 до 2013 година е инспектор в Сектор „Спасителна дейност”- ГДПБЗН.

От юни 2013 до юли 2015 година е назначен в отдел „Защита на критичната инфраструктура и населението” - ГДПБЗН.

От юли 2015 година до момента е инспектор в сектор „Спасителна дейност” - ГДПБЗН.

Председател  на основна синдикална организация в ГДПБЗН.

На проведения на 20.11.2015 година Извънреден конгрес на синдиката е избран за председател на Контролната комисия.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: