Живко Атанасов Вълчев - член на УС

Служител на ГДПБЗН – МВР от 2011 година.

 През периода 2011 година до момента заема следните длъжности:

Спасител, старши спасител и командир на екип в сектор „Спасителни дейности” при РДПБЗН Бургас.

Дългогодишен член на НСПС „Огнеборец” и председател на основна синдикална организация при НСПС „Огнеборец”.

От 2011 година член на УС на НСПС „Огнеборец”.

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: