Станимир Радославов Миланов - Вицепрезидент

  

Служител на ГДПБЗН – МВР от 1995 година.

През периода 1995 година до момента заема следните длъжности:

От 1995 г. – 2000 г. – пожарникар в РСПО гр. Велики Преслав;

От 2000 г. – 2015 г.  - пожарникар в 08 РСПБЗН при СДПБЗН;

От 2015 г. - 2023г. – командир на екип в 08 РСПБЗН – СДПБЗН.

От 2023 г. до момента - ст. пожарникар-диспечер в ОЦ, отдел ПГиСД при СДПБЗН-ГДПБЗН

Дългогодишен член на НСПС „Огнеборец”.

От 2011г. председател на основна синдикална организация в 08 РСПБЗН - СДПБЗН при НСПС „Огнеборец”, от есента на 2013г. е избран за член на Управителния съвет, а от м. юни 2022г. е избран за вицепрезидент на НСПС "Огнеборец"

  

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: