Инж. Светлин Светославов Василев - член на УС

      

Служител на ГДПБЗН – МВР от 2000 година.

През периода 2000 г. до днешна дата заема следните длъжности:

От 2000 г. до 2012 г. – инспектор ДПК в РСПБЗН Берковица.

От 2012 г. до момента – началник група ДПК и ПД в РСПБЗН Монтана.

Бивш председател на основна синдикална организация в РСПБЗН Берковица и настоящ председател на Областния съвет  област Монтана към НСПС „Огнеборец”.

На проведения на 20.11.2015 година Извънреден конгрес на синдиката е избран за  член на Управителния съвет. 

    
    

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: