ДЕЙНОСТ

- Изисква спазването на установените със законови, подзаконови и вътрешноведомствени нормативни актове синдикални, социални и професионални права на своите членове и предприема мерки за отстраняване на констатирани нарушения;
- Отстоява правото на безопасни и здравословни условия на труд, социална осигуреност, право на повишаване на синдикална и професионална квалификация, здравно обслужване и пълноценен отдих на своите членове;
- Отстоява правото на заплащане и компенсиране на извънредно положен труд и правото на възмездяване на ограничените от законите граждански права на своите членове;
- Участва в разработването и предлага проекти на подзаконови нормативни актове, касаещи синдикалните, социалните и професионалните права и интереси на своите членове;
- Защитава обществения авторитет на професията, като подкрепя активно всички действия, насочени срещу разкриване на прояви на корупция, злоупотреба със служебно положение и действия, уронващи престижа на професията;
- Безвъзмездно отпускане на средства, както и организиране на кампании за   набиране на такива за болни членове НСПС, както и  на семействата на загинали членове на НСПС при изпълнение на служебните си задължения;
- Организиране на кампании за доброволно кръводаряване    за членове на НСПС, както и за техните семейства;
- Осигуряване на възможности за отдих на членовете на   НСПC при преференциални условия.


 

Управителният съвет на НСПС “Огнеборец” постоянно работи относно:
- Създаване на благоприятен климат за работа на служителите от ГДПБЗН;
- Подобряване на материално- техническото състояние в структурите на ГДПБЗН;
- Подобряване на условията за здравословен и безопасен труд;
- Подобряване на  битовите условия  в Районните служби за пожарна безопастност и защита на населението;
- Подобряване на професионалното обучение и мн други;
- Решаване на проблемите, възникнали при прилагането на законовата и подзаконовата нормативна база в МВР;

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: