ДЕЙНОСТ

- Изисква спазването на установените със законови, подзаконови и вътрешноведомствени нормативни актове синдикални, социални и професионални права на своите членове и предприема мерки за отстраняване на констатирани нарушения;
- Отстоява правото на безопасни и здравословни условия на труд, социална осигуреност, право на повишаване на синдикална и професионална квалификация, здравно обслужване и пълноценен отдих на своите членове;
- Отстоява правото на заплащане и компенсиране на извънредно положен труд и правото на възмездяване на ограничените от законите граждански права на своите членове;
- Участва в разработването и предлага проекти на подзаконови нормативни актове, касаещи синдикалните, социалните и професионалните права и интереси на своите членове;
- Защитава обществения авторитет на професията, като подкрепя активно всички действия, насочени срещу разкриване на прояви на корупция, злоупотреба със служебно положение и действия, уронващи престижа на професията;
- Безвъзмездно отпускане на средства, както и организиране на кампании за   набиране на такива за болни членове НСПС, както и  на семействата на загинали членове на НСПС при изпълнение на служебните си задължения;
- Организиране на кампании за доброволно кръводаряване    за членове на НСПС, както и за техните семейства;
- Осигуряване на възможности за отдих на членовете на   НСПC при преференциални условия.


 

Управителният съвет на НСПС “Огнеборец” постоянно работи относно:
- Създаване на благоприятен климат за работа на служителите от ГДПБЗН;
- Подобряване на материално- техническото състояние в структурите на ГДПБЗН;
- Подобряване на условията за здравословен и безопасен труд;
- Подобряване на  битовите условия  в Районните служби за пожарна безопастност и защита на населението;
- Подобряване на професионалното обучение и мн други;
- Решаване на проблемите, възникнали при прилагането на законовата и подзаконовата нормативна база в МВР;

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: