СЪЩНОСТ, ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ

- Основополагащи ценности за НСПС”Огнеборец” са социалната справедливост и солидарност. Синдикатът изразява и защитава синдикалните,социалните и професионални интереси на своите членове;
- НСПС”Огнеборец” е демократичен, независим, единен синдикат с общи идейни и програмни цели, в който има идеен плурализъм, свобода за дискусии, за свободно изразяване на мнения и становища в рамките на програмните цели и Устава;
- НСПС”Огнеборец” развива своята дейност въз основа на Конституцията на Република България, спазвайки законите и осъществявайки волята на своите членове;
- НСПС”Огнеборец” осъществява контакти с всички социално ориентирани професионални и синдикални организации и движения в страната. Стреми се към сътрудничество и с всички аналогични синдикални и професионални организации в Европа и света, в името на общочовешките ценности, синдикалните, социалните и професионалните интереси на своите членове;
- НСПС”Огнеборец” дава своя принос за изразяване на синдикалните, професионални и социални искания на своите членове, като същевременно зачита принципите на демокрацията и работи за създаване на равнопоставени взаимоотношения между своите членове, като част от обществото и държавата;
-НСПС”Огнеборец” се противопоставя категорично на всички прояви на корупция, използване на служебно положение за лично облагодетелстване и уронване престижа на професията;
-НСПС”Огнеборец” има за своя основна цел защита на синдикалните, социалните и професионални права и интереси на членовете си пред държавните и обществени органи, организации, органите за местно самоуправление в Република България и ръководството на МВР.

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: