ЗА НАС

     НСПС „Огнеборец” е най – голямата и авторитетна синдикална организация в МВР, представляваща държавни служители без полицейски правомощия / по ЗМВР и ЗДСл /, както и лица, работещи по трудови правоотношения / по КТ /.

     През януари 2000 година е създадено Сдружение “Огнеборец”, което през 2006 година прераства в Национален синдикат на пожарникарите в Република България, а от 2011 година след обединението на Главна дирекция пожарна и аварийна безопасност с Главна дирекция „Гражданска защита” се преименува в Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”.

От пролетта на 2012 година синдикатът е член на Европейския съюз и алианс на пожарникарите /EFFUA/.

     От 19.12.2014 година НСПС „Огнеборец” е приет за основен член на най – голямото синдикално сдружение  у нас, а именно Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/.

     В съответствие с програмата и устава си, НСПС „Огнеборец” отстоява синдикалните, професионалните и социално – икономически интереси на своите членове.

НСПС „Огнеборец” е демократичен, независим, единен синдикат с общи идеи и програмни цели .

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: