ЗА НАС

     НСПС „Огнеборец” е най – голямата и авторитетна синдикална организация в МВР, представляваща държавни служители без полицейски правомощия / по ЗМВР и ЗДСл /, както и лица, работещи по трудови правоотношения / по КТ /.

     През януари 2000 година е създадено Сдружение “Огнеборец”, което през 2006 година прераства в Национален синдикат на пожарникарите в Република България, а от 2011 година след обединението на Главна дирекция пожарна и аварийна безопасност с Главна дирекция „Гражданска защита” се преименува в Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”.

От пролетта на 2012 година синдикатът е член на Европейския съюз и алианс на пожарникарите /EFFUA/.

     От 19.12.2014 година НСПС „Огнеборец” е приет за основен член на най – голямото синдикално сдружение  у нас, а именно Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/.

     В съответствие с програмата и устава си, НСПС „Огнеборец” отстоява синдикалните, професионалните и социално – икономически интереси на своите членове.

НСПС „Огнеборец” е демократичен, независим, единен синдикат с общи идеи и програмни цели .

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: