Становище

2016-02-17

Изх.  № 821/13.01.2016 г.          

  ДО

Г-Н ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ССП В МВР

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

 

СТАНОВИЩЕ на СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В МВР по предложения проект за ЗИД на ЗМВР

След разглеждане на представения ни проект за ЗИД на ЗМВР установихме, че акцентът в него е поставен върху намаляване на достигнатите към момента нива на социална защита на служителите в МВР.

         Отново се предлага драстично орязване на социалния пакет на служителите в МВР без аргументи или перспективи за положителна промяна в статуса им в замяна на налаганите рестрикции.

         Категорично не приемаме и няма да обсъждаме промени в социалния пакет на служителите в МВР.

         Очакваме политическото ръководство на МВР да пристъпи към разработване на цялостна дългосрочна стратегия, гарантираща прозрачност, обезпеченост, подкрепа и устойчивост на реформите в МВР.

 

 

НПС в БЪЛГАРИЯ:/п/

 

НСГА: /п/

 

НСПС „ОГНЕБОРЕЦ”: /п/

 

СФСМВР: /п/

ССМВР: /п/

САСМВР: /п/

 

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: