КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

2023-12-28

     На 28.12.2023г в Министерството на вътрешните работи се подписа нов Колективен трудов договор за срок от една година, между министъра на вътрешните работи Калин Стоянов и представителите на синдикалните организации във ведомството. С него се уреждат въпросите, свързани с трудовите и осигурителните отношения на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, условията и редът за информиране и консултиране, сътрудничеството, както и условията за осъществяване на синдикалната дейност от синдикатите в министерството. На събитието присъстваха зам.-министър Христо Стефанов и ръководителите на административни дирекции във ведомството.

Министър Стоянов оцени доброто взаимодействие със социалните партньори в лицето на синдикатите и подчерта, че заедно могат да решават ефективно проблемите в министерството.

 

Снимки: Пресцентър МВР.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: