НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

2020-01-03

ДО

 ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ И

 НА ОСНОВНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 КЪМ   НСПС “ОГНЕБОРЕЦ”

 

 

 

          Уважаеми колеги,

          Съгласно чл.43 от Устава на НСПС „Огнеборец” и взето решение на заседание на Управителния съвет, проведено на 19.09.2019 година, Ви информирам, че на 23 и 24 януари /четвъртък и петък/ 2020 година в базата на БЧК село Лозен,  ще се проведе Национален съвет на НСПС “Огнеборец” при следния дневен ред:

1.Обсъждане на Отчетния доклад за дейността на Управителния съвет на НСПС „Огнеборец” за периода 30.09.2018 – 31.12.2019 година.

2.Финансов отчет на Контролната комисия за периода 01.09.2018 – 31.08.2019 година.

3. Обсъждане на насоки за развитие и дейността на синдиката.

4.Организационни въпроси.       

Настаняването в базата е от 12.00  часа.  Заседанието на Съвета ще започне в 14.00 часа.  

          В Националния съвет ще вземат участие членовете на Управителния съвет и Контролната комисия, председателите на Областни съвети и председателите на основни синдикални организации /дружества/.

На 24.01.2020 година от 18.00 часа във Военния клуб, намиращ се на бул. „Цар Освободител” № 7 ще бъде организиран коктейл, на който ще бъде  отбелязана 20-годишнината от създаването на синдиката с присъствието на официални гости.

          Моля, най-късно до 09.01.2020 година да се обадите в офиса на синдиката в град София, за да потвърдите участие в Националния съвет и коктейла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: