КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

2020-01-03

          На 23.12.2019 година в Министерството на вътрешните работи се подписа Колективен трудов договор /КТД/ между министъра на вътрешните работи и представители на синдикалните организации във ведомството.  С КТД се уреждат въпросите, свързани с трудовите и осигурителните отношения на лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР, които не са уредени с повелителните разпоредби на Закона. С договора се определят условията и реда за информиране и консултиране, и условията за осъществяването на дейността на синдикатите в МВР, както и провеждането на социалния диалог по отношение на лицата, работещи по трудово правоотношение във ведомството. КТД има срок на действие две години, а именно от 01.01.2020 до 31.12.2021 година.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: