СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

2019-11-01

На 24.10.2019 година в офиса на НСПС „Огнеборец” се сключи Споразумение за сътрудничество между НСПС „Огнеборец” и Сдружение „Синдикат на пенитенциарните служители” в Министерство на правосъдието, представляван от председателя на Управителния съвет г-н Иван Иванов.

Сключването на Споразумението е резултат от отношение на взаимно доверие, диалог и добронамереност, с цел солидарност и обединяване на потенциал и влияние за постигане на общи цели и задачи на двете синдикални организации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

 

 

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: