Годишна среща на борда на EFFUA.

2017-12-04

      На 23 и 24.11.2017 година в град Стокхолм се проведе годишната среща на борда на Европейския пожарникарски съюз и алианс  /EFFUA/.

Представители от страна на НСПС „Огнеборец” бяха Венцислав Станков, президент на синдиката и Живко Вълчев, член на Управителния съвет.

На срещата бе преизбран досегашния президент г-н Ким Никула /Финландия/ за следващия двугодишен мандат. Също така за още двегодишен мандат бе преизбран и международният секретар на организацията г-н Микаел Сванберг /Швеция/. За членове на административния съвет бяха избрани:

Джон Кид /Ирландия/ – председател;

Дирк Хюкман /Германия/ - член;

Келд Расмусен /Дания/ - член.

Прие се предложението, обсъждано на предишното заседание на борда на EFFUA през 2016 година, за въвеждане на членски внос от 2018 година.

Бяха обсъдени и проблемите, предстоящи за разрешаване от организациите, членуващи в Съюза и предприемане на съответните мерки.

Представителите на НСПС „Огнеборец” изложиха проблемите, стоящи пред синдиката на българските пожарникари и спасители, като акцентираха върху доходите, условията на труд и предстоящите законодателни промени, регламентиращи броя на служители в екип и кариерното развитие.

Взе се решение всички въпроси да бъдат обобщени и внесени в европейските институции, отговорни по съответните направления и провеждане на срещи за намиране на начини за тяхното разрешаване.

На заседанието бе приет план за дейността на организацията за предстоящата 2018 година.

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: