Среща в МВР

2017-05-26

На 26.05.2017 година от 14:00 часа в заседателната зала на МВР се проведе среща между част от политическото ръководство на ведомството и лидерите на синдикалните организации в същото.

Срещата бе опознавателна. Министър Валентин Радев  представи новия председател на Съвета за социално партньорство -  заместник- министър Стефан Балабанов и също така изрази мнение, че трябва да се води конструктивен диалог между ръководство на МВР и представителите на синдикалните организации.

Президентът на НСПС „Огнеборец” инж. Венцислав Станков поздрави министъра с поетата голяма отговорност да оглави това тежко министерство и му предостави лично списък с проблеми, които  желае в най – кратки срокове да бъдат обсъдени и естествено набелязване на мерки за решаване в краткосрочен и средносрочен план.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: