Писмо до вицепремиера и министър на вътрешните работи в оставка г-жа Румяна Бъчварова

2016-11-26

Рег.№ 933

Дата: 25.11.2016

 

 

                                              ДО

                                             ВИЦЕПРЕМИЕРА И

                                             МИНИСТЪР НА

                                             ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                                             Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА

 

 

         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

         На 24.11.2016 година с участието Ви в сутрешния блок на Нова телевизия направихте изявление, че за предстоящата 2017 година за ГДПБЗН - МВР са предвидени 10 милиона лева, от които 7 мил. лева евро средства и 3 мил. лева от бюджета на МВР за закупуване на помощни средства и техника за пожарникари.

ГДПБЗН – МВР има разработени и разработва редица проекти по оперативна програма „Околна среда”, „Еразъм +”, „Трансгранично сътрудничество България – Сърбия”, „Трансгранично сътрудничество България – Македония” и др., които в голямата си част касаят обучение на служителите от ГДПБЗН – МВР, доброволци и провеждане на превенция сред населението с цел повишаване готовността му при различни видове бедствия . С цитираните от Вас средства ще бъде закупена много малък брой техника и в никакъв случай необходимите индивидуални средства за защита на пожарникарите и спасителите.

Относно 69-те мил. лева по програма „Региони в растеж”, които според Вас са за подобряване на условията в отделните сгради на ГДПБЗН, не отговаря на истината. По тази програма бенефициенти са общините, а ГДПБЗН е партньор. Включени са по проект "Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация” 20 броя сгради на ГДПБЗН със сключени договори в края на 2016 година на стойност 7 943 573, 22 лв. и съфинансиране  - 154 953, 44 лв., от които само  около 53 000 лв. ще се поемат от бюджета на МВР, а останалите  - от бюджетите на съответните общини.  Предстои през 2017 и 2018 години да бъдат включени още 15 сгради на фона на 172 РСПБЗН, 33 УПБЗН и други сгради на ГДПБЗН.

С  проекта ще бъдат санирани тези 35 сгради  като в някои от тях ще бъдат подменени и отоплителните инсталации. Но в никакъв случай не се предвиждат ремонти на помещенията, както и закупуване на ново оборудване или обзавеждане.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Не за първи път правите опит да манипулирате служителите на МВР, в частност ГДПБЗН, както и общественото мнение. Искам да Ви припомня, че в края на месец януари 2016 година  във връзка с публикувания на страницата на МВР ЗИД на ЗМВР и мотивите към него се опитахте да внушите, че има постигнати „договорености” по време на „водените преговори” със синдикалните организации в МВР с цел прокарване на политики в ущърб на служителите във ведомството.

С настоящото писмо искам да изкажа поредното разочарование на ръководството на НСПС „Огнеборец” от Вашите не отговарящи на истината твърдения.

 

                                                                    

                                                                                                                         Президент на НСПС „Огнеборец”

                                                                                                                              инж. Венцислав Станков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да стана член на НСПС "Огнеборец"

Член на синдиката може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, служител на Министерство на вътрешните работи без полицейски правомощия, който приема програмните документи и устава и в синдикалната си дейност се ръководи от тях, членува в една от основните синдикални организации и редовно плаща членски внос.


Прочети повече...

 

 

Нашите партньори

  

 


 

Нормативна база

Закони:

Закон за министерството но вътрешните работи

Закон за държавния служител

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за инспектиране на труда

Закон за здравното осигуряване

Закон за държавния бюджет на Р.България за 2017г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017г.

 

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на МВР

Кодекси:

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Наредби: